Rejestry,ewidencje i archiwa

Dane o Przedszkolu Nr 2 w Augustowie

Rejestry , ewidencje i archiwa i sposób uzyskania danych z tych rejestrów .

Przedszkole prowadzi następujące rejestry :

 • wydatków ,

 • kosztów

 • dochodów

 • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • odpłatności za żywienie

 • magazynowy : środków żywnościowych i gospodarczych

 • wypadków

 • legitymacji ubezpieczeniowych

 • zasobów archiwum

 • pracowników

 • teczek osobowych

 • środków trwałych

 • rejestry pozaksięgowe : pomocy dydaktycznych , zabawek , zbiorów bibliotecznych , wyposażenia .

Placówka prowadzi następujące ewidencje :

 • czasu pracy pracowników

 • pieczęci i pieczątek

 • plany i sprawozdania własne

 • plany i sprawozdania GUS

 • godzin nadliczbowych , ponad wymiarowych

 • listy obecności

 • delegacji służbowych kartoteki ilościowo-wartościowe

 • zestawienia rozliczenia płac

 • badań okresowych i profilaktycznych pracowników

 • emerytów

Jednostka posiada archiwum , w którym przechowywane są następujące

zasoby :

 • protokoły Rad Pedagogicznych

 • organizacja pracy

 • programy i plany dydaktyczno-wychowawcze

 • dzienniki pracy

 • akta osobowe pracowników zwolnionych

 • listy płac

 • dowody księgowe

 • deklaracje i rozliczenia ZUS

 • deklaracje PIT-4 ,PIT-8A , Pit-11 , PIT-40

 • dokumentacja ZFŚS

 • zwolnienia lekarskie

 • kartoteki księgowe i magazynowe

 • kopie kwitariuszy wpłat

 • dokumentacja przedszkolna (plany , kosztorysy )

Dane z rejestrów można uzyskać poprzez dyrektora przedszkola , po złożeniu stosownej pisemnej prośby . Dane udostępnione do przekazania nie mogą naruszać Ustawy o Ochronie Danych Osobowych .

Metryka strony

Udostępniający: Przedszkole nr 2 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Grygo

Wprowadzający: Małgorzata Grygo

Data modyfikacji: 2003-09-26

Opublikował: Małgorzata Grygo

Data publikacji: 2003-09-26