Ogłasza nabór na wolne stanowisko

 

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Augustowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Głównego Księgowego w Przedszkolu Nr 2 w Augustowie

 

  1. Miejsce pracy: Przedszkole Nr 2 w Augustowie
  2. Wymiar czasu pracy:1 etat
  3. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.
  4. Stanowisko pracy: Główny Księgowy
  5. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na danym stanowisku,

5) wykształcenie wyższe, z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii (udokumentowane kserokopią dyplomu),

6) doświadczenie zawodowe w rachunkowości i finansach:

min. 2-letnie doświadczenie zawodowe potwierdzone kserokopiami dokumentów wystawionych przez pracodawców lub zleceniodawców, z których wynika okres świadczenia pracy.

  1. Wymagania dodatkowe:

1) biegła znajomość obsługi komputera, programów księgowo-płacowych,

2) znajomość zasad rachunkowości, w tym rachunkowości jednostek budżetowych,

3) znajomość zasad naliczania wynagrodzeń,

4) znajomość przepisów dotyczących ZUS i Urzędu Skarbowego,

5) wiedza oraz wykonywanie zadań związanych z centralizacją podatku VAT w jednostce,

6) wiedza z zakresu finansów publicznych i rachunkowości,

7) dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,

8) umiejętność stosowania przepisów niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych,

9) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

10) dyspozycyjność.

  1. Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgowość wydatków budżetowych),

2) kontrola formalno – rachunkowa dowodów księgowych,

3) terminowa realizacja płatności na rzecz kontrahentów,

4) sporządzanie sprawdzań budżetowych i finansowych,

5) rozliczanie podatku VAT,

6) wykonywanie prac zleconych przez dyrektora.

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie świadectw pracy, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”,

5) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku,

6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”,

7) oświadczenie kandydata o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

10) inne dokumenty np. certyfikaty, uprawnienia, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”,

  1. Informacje o terminie i miejscu składania wniosków

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny powinny być objęte klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000).”

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w gabinecie dyrektora placówki lub przesłać w terminie do dnia 26.11 2020r. do godziny 13: 00 pod adresem:

Przedszkole Nr 2 ul. Nowomiejska 41, 16-300 Augustów, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego”.

Oferty niekompletne oraz te, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej przedszkola.

 

Augustów, dnia 10.11.2020r.

Metryka strony

Udostępniający: Przedszkole nr 2 w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Przedszkola Nr 2

Data wytworzenia: 2020-11-10

Wprowadzający: Daniel Wojewnik

Modyfikujący: Daniel Wojewnik

Data modyfikacji: 2020-11-10

Opublikował: Daniel Wojewnik

Data publikacji: 2020-11-10