Deklaracja dostępności serwisu bip-prz2-augustow

Przedszkole nr 2 w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip-prz2-augustow zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip-prz2-augustow.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-14

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Krzywicka, adres poczty elektronicznej przedszkole2@post.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 535 199 583. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Augustowie

Adres organu odwoławczego: 16-300 Augustów, ul. Kopernika 24

Adres e-mail organu odwoławczego: dyrp2.mg@gmail.com

Telefon organu odwoławczego: 535 199 589

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

 1. Adres stały: 16-300 Augustów, ul. Kopernika24 (obecnie w remoncie)
  Siedziba tymczasową placówki jest adres: 16-300 Augustów, ul. Nowomiejska 41
 2. Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie
 3. Na wprost znajduje się szatnia dzieci oraz korytarz prowadzący do sal dydaktycznych na parterze. Po lewej stronie jest sekretariat i gabinet dyrektora.
 4. Budynek jest wielopoziomowy (2 poziomy parter i I piętro) – brak windy, są schody, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli
 5. Na pierwszym piętrze są sale dydaktyczne.
 6. Przy schodach wejściowych nie ma podjazdu, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych itp.
 7. W odległości 15m znajduje się parking wewnętrzny bez  wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej
 8. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 9. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis https://bip.p2.augustow.eu/ był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.